یو پی اس 3000B (0.6 - 2 KVA)

یو پی اس 3000B
(0.6-2kVA)

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، شبکه های کوچک، بانک ها، دوربین های مدار بسته، تجهیزات ایمنی و امنیتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس 3150L (0.6 - 2 KVA)

یو پی اس 3150L
(0.6-2kVA)

مورد استفاده در :
کامپیوترهای شخصی، شبکه های کوچک، درب های اتوماتیک، دوربین های مدار بسته

دریافت کاتالوگ
یو پی اس GT 750 (7.5 KVA)

یو پی اس GT 750
(7.5kVA)

مورد استفاده در:
دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی، شبکه های کوچک، بانک ها، دوربین های مدار بسته، تجهیزات ایمنی و امنیتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس Behin 5100 (1-5KVA)

یو پی اس Behin 5100
(1-5kVA)

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، شبکه های کوچک، بانک ها، دوربین های مدار بسته، تجهیزات ایمنی و امنیتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس بهین - MARS II

یو پی اس بهین - MARS II

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی، شبکه های کوچک، شبکه های بزرگ، بانک ها، دستگاه های ATM، تجهیزات ایمنی و امنیتی، سرورها و مصارف صنعتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس WINNER:6-10KVA

یو پی اس WINNER
(6-10kVA)

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، شبکه های کوچک، سرورها، مراکز داده، مصارف صنعتی، بانک ها، دستگاه های ATM، تجهیزات ایمنی و امنیتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس galleon

یو پی اس GALLEON

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، شبکه های کوچک، بانک ها، سرورها،مراکز داده، مصارف صنعتی، تجهیزات ایمنی و امنیتی


دریافت کاتالوگ
یو پی اس GT 120 N (1-10 KVA)

یو پی اس GT 120 N
(1-10kVA)

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی، شبکه های کوچک، شبکه های بزرگ، بانک ها، دستگاه های ATM، تجهیزات ایمنی و امنیتی، سرورها

دریافت کاتالوگ
یو پی اس AP160N

یو پی اس AP160N

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، شبکه های کوچک، شبکه های بزرگ، سرورها، تجهیزات فروشگاهی، تجهیزات ایمنی و امنیتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس Behin 910 T (1-10 KVA)

یو پی اس Behin 910 T
(1-10kVA)

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، شبکه های کوچک، بانک ها، دوربین های مدار بسته، تجهیزات ایمنی و امنیتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس بهین - Esis (1-10 KVA)

یو پی اس Behin ESIS
(1-10kVA)

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، شبکه های کوچک، بانک ها، دوربین های مدار بسته، تجهیزات ایمنی و امنیتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس Behin 930RM (1-10 KVA)

یو پی اس Behin 930RM
(1-10kVA)

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، شبکه های کوچک، بانک ها، دوربین های مدار بسته، تجهیزات ایمنی و امنیتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس بهین UC series 10-20kVA

یو پی اس بهین UC series
(10-20kVA)

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، شبکه های کوچک، بانک ها، سرورها، دستگاه های پزشکی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس S200 کمپانی TESCOM

یو پی اس S200
کمپانی TESCOM

مورد استفاده در:
شبکه های کوچک، تجهیزات مخابراتی، دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی، بانک ها، سرورها، تجهیزات ایمنی و امنیتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس MUST400

یو پی اس MUST400

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، شبکه های کوچک، دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی، بانک ها، سرورها، تجهیزات ایمنی و امنیتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس SIRIUS کمپانی GTEC

یو پی اس SIRIUS
کمپانی GTEC

مورد استفاده در:
شبکه های بزرگ، بانک ها، تجهیزات مخابراتی، مراکز داده، تجهیزات بیمارستانی، مصارف صنعتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس 9155 کمپانی EATON POWERWARE

یو پی اس 9155 کمپانی EATON POWERWARE

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، شبکه های کوچک، بانک ها، دستگاه های پزشکی و بیمارستانی، مصارف صنعتی، فروشگاه ها ، سیستم های امنیتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس LIBRA کمپانی GTEC

یو پی اس LIBRA
کمپانی GTEC

مورد استفاده در:
شبکه های بزرگ، بانک ها، مراکز داده، سرورها، تجهیزات بیمارستانی، دستگاه های تصویربرداری،مصارف صنعتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس S300 (10-80KVA) کمپانی TESCOM

یو پی اس S300
(10-80kVA)

مورد استفاده در:
شبکه ها، بانک ها، مراکز داده، سرورها، تجهیزات بیمارستانی، دستگاه های تصویربرداری، مصارف صنعتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس S300 کمپانی TESCOM

یو پی اس S300
کمپانی TESCOM

مورد استفاده در:
شبکه های بزرگ، بانک ها، مراکز داده، سرورها، تجهیزات بیمارستانی، دستگاه های تصویربرداری، مصارف صنعتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس BS-960-E11 (1-15 kVA)

یو پی اس BS-960-E11
(1-15kVA)

مورد استفاده در:
شبکه های بزرگ، بانک ها، مراکز داده، سرورها، تجهیزات بیمارستانی، دستگاه های تصویربرداری، مصارف صنعتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس BS-960-E31 (10-50kVA)

یو پی اس BS-960-E31
(10-50kVA)

مورد استفاده در:
شبکه های بزرگ، بانک ها، مراکز داده، سرورها، تجهیزات بیمارستانی، دستگاه های تصویربرداری،مصارف صنعتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس BS-960-E33 (10-400 kVA)

یو پی اس BS-960-E33
(10-400kVA)

مورد استفاده در:
شبکه ها، بانک ها، مراکز داده، سرورها، تجهیزات بیمارستانی، دستگاه های تصویربرداری، مصارف صنعتی

دریافت کاتالوگ
یو پی اس GE

یو پی اس GE

مورد استفاده در:
در تجهیزات مخابراتی، دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی، بانک ها، سرورها و تجهیزات ایمنی . امنیتی حساس

دریافت کاتالوگ
یو پی اس SOCOMEC

یو پی اس SOCOMEC

مورد استفاده در:
در تجهیزات مخابراتی، دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی، بانک ها، سرورها و تجهیزات ایمنی . امنیتی حساس

دریافت کاتالوگ
باتری ZUMA

باتری ZUMA

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، یو پی اس، تجهیزات بیمارستانی، تجهیزات ایمنی و امنیتی

دریافت کاتالوگ
باتری SAIL

باتری SAIL

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، یو پی اس، تجهیزات بیمارستانی، تجهیزات ایمنی و امنیتی

دریافت کاتالوگ
باتری ROCKET

باتری ROCKET

مورد استفاده درمورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، یو پی اس، تجهیزات بیمارستانی، تجهیزات ایمنی و امنیتی

دریافت کاتالوگ
باتری VTM_12-7.5AH

باتری VTM_12-7.5AH

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، یو پی اس، تجهیزات بیمارستانی، تجهیزات ایمنی و امنیتی

دریافت کاتالوگ
باتری VTM_12-100AH

باتری VTM_12-100AH

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، یو پی اس، تجهیزات بیمارستانی، تجهیزات ایمنی و امنیتی

دریافت کاتالوگ
باتری VTM_12-150AH

باتری VTM_12-150AH

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، یو پی اس، تجهیزات بیمارستانی، تجهیزات ایمنی و امنیتی

دریافت کاتالوگ
باتری VTM_12-200AH

باتری VTM_12-200AH

مورد استفاده درمورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، یو پی اس، تجهیزات بیمارستانی، تجهیزات ایمنی و امنیتی

دریافت کاتالوگ
باتری SUNLIGHT

باتری SUNLIGHT

مورد استفاده در:
مصرف کننده های مخابراتی، یو پی اس، روشنایی اضطراری، لیفتراک و غیره

دریافت کاتالوگ
باتری نیکل کادمیوم

باتری نیکل کادمیوم

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، یو پی اس، مصارف صنعتی، تجهیزات ایمنی و امنیتی

دریافت کاتالوگ
باتری VTM2-100AH

باتری VTM2-100AH

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، یو پی اس، تجهیزات بیمارستانی، تجهیزات ایمنی و امنیتی

دریافت کاتالوگ
باتری VTM2-150AH

باتری VTM2-150AH

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، یو پی اس، تجهیزات بیمارستانی، تجهیزات ایمنی و امنیتی

دریافت کاتالوگ
باتری VTM2-600AH

باتری VTM2-600AH

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، یو پی اس، تجهیزات بیمارستانی، تجهیزات ایمنی و امنیتی

دریافت کاتالوگ
باتری VTM2-2000AH

باتری VTM2-2000AH

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، یو پی اس، تجهیزات بیمارستانی، تجهیزات ایمنی و امنیتی

دریافت کاتالوگ
باتری VTM2-2500AH

باتری VTM2-2500AH

مورد استفاده در:
تجهیزات مخابراتی، یو پی اس، تجهیزات بیمارستانی، تجهیزات ایمنی و امنیتی

دریافت کاتالوگ
کابینت باتری

کابینت باتری

مورد استفاده در:
انواع یو پی اس

دریافت کاتالوگ

درباره ما

شرکت بهین صنعت با اتکا بر دانش پرسنلی کار آزموده و مجرب ، با هدف مشاوره، طراحی، تولید، تجهیز و پشتیبانی انواع منبع تغذیه و سیستم های تغذیه برق بخصوص سیستم های برق بدون وقفه جهت تجهیزات حساس و با توجه به مشکلات موجود در زمینه تولید ، انتقال ، توزیع و نحوه مصرف برق ، پایه ریزی و تاسیس گردید.

گستره فعالیتهای این شرکت در زمینه های فناوری اطلاعات، تجهیزات صنعتی، تجهیزات پزشکی ، خودروسازی، فرودگاهها و.... بوده که توانسته است موفقیت های چشمگیری را نیز کسب نماید.

شرکت بهین صنعت با پشتوانه علمی کارشناسان مجرب ، آمادگی کامل خود را در جهت همکاری در زمینه های ذیل اعلام می دارد:

  • مشاوره در زمینه انتخاب سیستمهای برق و یو پی اس
  • ارائه انواع منبع تغذیه و سیستمهای برق بدون وقفه (یو پی اس)
  • ارائه خدمات فنی، تعمیر، سرویس و نگهداری پروژه های یو پی اس و برق
  • ارائه دوره های آموزش تخصصی یوپی اس
  • ارائه انواع استابلایزر، انواع باتری سرب اسیدی، انواع باتری های نیکل کادمیم، انواع سیستم های شارژر، رکتیفایرهای سویچ مد مخابراتی، سیستم های تامین انرژی خورشیدی و موتور برق گاز سوز
  • مشاوره ، طراحی و تامین تابلوهای برق (توزیع ،  فرمان و کنترل)
  • مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم های حفاظت زمین
  • دارای مدرک طی دوره سرویس و نگهداری یو پی اس های: APC , G-TEC , Riello , PowerWare , Best Power , Newave

ادامه مطلب

تماس با ما

برای مشاوره در ارتباط با خرید یو پی اس و باتری و تأمین برق اضطراری دستگاه و یا محل مورد نظر خود و همچنین اطلاع از قیمت یو پی اس و کارایی انواع سیستم های تامین انرژی بدون وقفه با متخصصین بهین صنعت تماس بگیرید.

دفتر مرکزی : تهران ، خیابان جانبازان شرقی، پلاک 19, طبقه ۲

2005 44 77 - 021 - 2 74 75 779 - 021

 تلفن همراه:

09123064586 - 09135445006 - 09199015006 - 09195445002

 

دفتر اصفهان: کاشان - خیابان زیارتی - پایین تر از چهارراه تربیت

031-55470990 - 031-55470900

 دفتر  مشهد: مشهد - بلوار جانباز- جانباز ١٣ - نبش شهيد عجمی ١١   
٣٧٦٢٨٩٥٠-051

دفتر سمنان: شاهرود - بلوار دانشجو

09124732658